Go To Payment


चाहाना मिडियाको बैंक खाता सिटिजन्स बैंक बौद्ध शाखामा रहेको खाता नम्बर ०६००००३१९ CA मा जम्मा गरि

आफूले रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटो खिची अपलोड गर्नुहोस् वा

चाहाना मिडियाको E-Sewa नम्बर ९८५१०८६५६१ मा रकम जम्मा गर्नु होला ।

आफुले आवेदन भर्दा हालेको नम्बर र बैक भौचर वा E-Sewa बाट रकम हाल्दाको नम्बर एकै भएपछि मात्रै तपाईं आवेदन फारम स्वीकृत हुनेछ ।